Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego – wybory Prezydium i zachęta do uczestnictwa w spotkaniach

Dnia 12 stycznia odbyło się w Urzędzie dzielnicy Ursynów wyborcze spotkanie Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego. Po przyjęciu sprawozdania z działalności DKDS w roku 2014 roku , które przedstawiła  Przewodniczącą Pani Ewa Wiśniewska, przystąpiono do procedury wyborczej.

Powołano komisję skrutacyjną w składzie: Joanna Wyleżałek, Stanisław Kostaniec, Henryk Kozakiewicz.

Jako kandydatów do funkcji przewodniczącego komisji zgłoszono: Ewę Wiśniewską, Krzysztofa Bendkowskiego, Annę Perzyńską i Mikołaja Reka. Każdy z kandydatów zaprezentował się zebranym.

W wyniku głosowania przewodniczącym został Krzysztof Bendkowski.

Następnie dokonano wyboru pozostałych członków Prezydium, którego skład przedstawia się następująco:

Przewodniczący Dzielnicowej Komisji:
Krzysztof  Bendkowski
Stowarzyszenie Nasz Ursynów

Prezydium Dzielnicowej Komisji:
Katarzyna Oleszkiewicz - Wiceprzewodnicząca Dzielnicowej Komisji
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Warszawa-Mokotów

Jacek Weigl - Sekretarz Dzielnicowej Komisji
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Odpowiedzialni”

Przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w DKDS:
Wiesława Szwed - Wydział Kadr i Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Czytaj więcej: Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego

Szanowni Państwo,

Z ogromną radością informujemy, że dnia 11 kwietnia 2014 roku otrzymaliśmy numer KRS. Nasze „Stowarzyszenie Przyjaciół Ursynowa im. Juliana Ursyna Niemcewicza" zostało zarejestrowane.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do włączenia się w Nasze działania.

Celem działania naszej organizacji jest:

  • Działania na rzecz racjonalnego i zgodnego z zasadami humanizmu wykorzystywania przestrzeni miejskiej; Wspieranie lokalnych społeczności, mieszkańców wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych w działaniach na rzecz ochrony środowiska, krajobrazu oraz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego;
  • Opiniowanie i wpływ na planowanie przestrzenne w jednostkach samorządu terytorialnego;
  • Działanie na rzecz korzystnych i akceptowalnych społecznie rozwiązań związanych z lokalizacją inwestycji oddziałujących na środowisko i jakość życia;
  • Działania kulturalno-oświatowe i sportowe;
  • Propagowanie zasad praworządności oraz działania na rzecz wyeliminowania sytuacji korupcjogennych w środowiskach samorządowych i administracji państwowej;
  • Edukacja młodzieży i dorosłych w zakresie zagadnień prawnych i ekonomicznych istotnych dla życia współczesnego człowieka;
  • Popularyzowanie wśród społeczności lokalnych oraz władz samorządowych postaw prospołecznych i proekologicznych;
  • Propagowanie wiedzy historycznej dotyczącej historii Warszawy i Mazowsza, w tym ochrona miejsc pamięci i kultury;
  • Propagowanie wiedzy o życiu i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza